Syfte och Bakgrund

Syftet med Mångfaldsymposiet är att förbättra miljön för oss alla här på Lidingö. För såväl Lidingöborna, som växtligheten och djurlivet inkluderande vildbin, honungsbin, fjärilar och alla andra pollinerande insekter. Utan de pollinerande insekterna dör både växter och djurliv här på Jorden.

beekeeper-2650664__340

Honungsbin går inte i dvala under vintern utan bildar ett klot inne i kupan med drottningen i mitten. Honungen som de samlat under året är deras matförråd som de äter av för att kunna hålla värmen kring 35 grader i mitten av klotet, trots att det är minusgrader ute. Det händer emellanåt att hela bisamhällen går under på våren, trots att matförrådet inte är slut. Vildbin är ofta solitära och kan gå under av andra orsaker som t.ex. användningen av besprutning och gifter i trädgårdar och på åkrar. Vildbin är ofta även beroende av en viss växt och kan drabbas hårt av s.k. monokulturer där man endast odlar en växt som inte passar för en viss vildbiart. Det är bakgrunden till att arrangera ett Mångfaldsymposium för att få ta del av aktuell forskning kring herbiciders och pesticiders inverkan på biologisk mångfald.

Untitled-16 copy

Så här säger Naturvårdsverket…

Pollineringen är hotad! Hoten mot pollinatörerna innebär en förlust av biologisk mångfald men kan även få långsiktigt svåra följder för världens livsmedelsförsörjning, även i Sverige. Färre blomrika miljöer, färre våtmarker, ökad användning av kemiska växtskyddsmedel, klimatförändringar är några av hoten som våra pollinatörer drabbas av.

Om Du vill ta del av aktuell forskning och hur Du kan bidra till Biologisk Mångfald, så är Du välkommen till Mångfaldsymposiet