Hur hjälpa vildbin och andra pollinerare?

humla_pa_prastkrage copy

Antalet pollinerande insekter minskar i världen, så även i Sverige. Världens livsmedelsförsörjning är starkt beroende av insekterna som pollinerar våra grödor. Några växter är självpollinerande medan andra är helt beroende av att pollineras av bin, både honungsbin, vildbin, fjärilar, vissa flugor och humlor.

I Sverige finns det ungefär 270 olika arter av bin. Alla utom honungsbiet, är vilda bin. Humlor räknas också som ett slags bi och i Sverige finns det ca 40 arter av humlor. 

staplingskupa copy
Inspektion av ram copy

Honungsbin klarar sig inte på egen hand. De har fördelen att få hjälp av biodlaren för att överleva. De övervintrar i bikupan tillsammans med hela bisamhället som består av en drottning, som kan bli flera år gammal och cirka 20 000 arbetsbin. Hon kan inte starta ett nytt samhälle själv utan behöver hjälp av arbetsbina. 

Vildbi copy

Men de allra flesta bin lever inte i en koloni, utan är solitära, dvs. de lever ensamma. De har inga arbetare som hjälper till. Ibland kan de bygga sina bon nära varandra, men det är ingen som hjälper dem att samla mat eller bygga bon. Bäst för vildbin är en blandning av gräsmarker, åkrar, betesmarker, sandiga marker och skogsdungar. Då kan alla sorters bin hitta de boplatser som passar dem bäst. Men tyvärr blir det mer och mer ont om boplatser när gräsmarker åkrar och skogsdungar besprutas, för att ta bort ogräs. Vildbin behöver vårt stöd genom att vi bli mer miljömedvetna både i ord och handling.

blomsterang copy

Olika biarter har olika lång tunga som gör att de blir specialiserade på vissa växter. Det innebär att de är starkt beroende av biologisk mångfald. Färre blomrika miljöer, färre våtmarker, ökad användning av kemiska växtskyddsmedel och klimatförändringar är några av hoten, som våra pollinatörer drabbas av, vilket långsiktigt kan ge svåra följder för världens livsmedelsförsörjning, även i Sverige.

Forskare har konstaterat att där det bedrivs ekologisk odling, vilken förbjuder besprutning med gift, så är artrikedomen av vildbin högre eftersom det finns ett större utbud av olika blommande växter.

För att motverka att arter försvinner måste vi hjälpa våra pollinerande insekter. Det finns flera sätt vi kan göra det på…

  • Sätt gärna upp insektshotell
  • Plantera bivänliga växter
  • Låt gräset växa och klipp först efter blomningen
  • Så ängsblommor på någon del av tomten
  • Om Du måste bespruta, så gör det i god tid innan blomningen och absolut inte under pågående blomning!

När bina samlar pollen från blommor som behandlats med bekämpningsmedel får de med sig giftet i maten till larverna. Det kan göra att larverna inte växer som de ska. Bin kan också få i sig giftet direkt när de dricker nektar eller äter pollen, gifterna kan då skada biet. Vildbin är extra känsliga för gifter, bland annat eftersom de ofta är små och ensamlevande jämfört med till exempel honungsbin som lever i samhällen. Ogräsmedel tar bort ogräs från åkern och rabatten men det betyder också färre blommor och mindre mat för bina.